قدرت در فرهنگ است

سعید حمیدیان مقدم : فرهنگ امری شخصی و معنوی است. طرز تفکر و نحوه رفتار هر فردی گویای فرهنگ اوست . فرهنگ شاخص توانمندی هر فرد است. هر چه فرهنگ به راستی و درستی میل کند فرد توانا تر و تاثیر گذارتر می شود. توانایی و تاثیرگذاری افراد نیز محدود به شخص آنها نمی گردد […]

سعید حمیدیان مقدم : فرهنگ امری شخصی و معنوی است. طرز تفکر و نحوه رفتار هر فردی گویای فرهنگ اوست . فرهنگ شاخص توانمندی هر فرد است. هر چه فرهنگ به راستی و درستی میل کند فرد توانا تر و تاثیر گذارتر می شود. توانایی و تاثیرگذاری افراد نیز محدود به شخص آنها نمی گردد بلکه خصلت اجتماعی انسان موجب تاثیر بر جامعه می گردد و با اجتماع این توانمندی ها قدرت اثر گذاری بزرگی به وجود می آید.این قدرت نه فقط بر روابط اجتماعی اثر گذار است بلکه معادلات سیاسی و حتی نظامی را تغییر می دهد . برای جامعه ما که این تاثیر گذاری را طی چهار دهه گذشته به خوبی لمس کرده است قابل درک است. از این رو افراد جامعه به غنای فرهنگی توجه می کنند.

از رعایت نظم عمومی مانند مقررات راهنمایی تا مطالعه و دانش اندوزی ، از حرفه ای گری تا مهارت اندوزی ، از تلاش و مجاهدت تا تعرض به خطاها و مفاسد همه شاخص های فرهنگی هر فرد است. ایمان راسخ ،طرز تفکر عالمانه ، عمل مجاهدانه ، ارتباطات صادقانه ، زندگی عفیفانه ، دست گیری مشفقانه ، مشارکت دلسوزانه ، رعایت حقوق عمومی و خصوصی ، عمل به تکلیف فردی و اجتماعی و هر تفکر و رفتاری که موجب سازندگی است وزنه ای در ترازوی اعمال هر فردی است که سنگینی یا سبکی آنها را مشخص میکند یا به بیان ساده تر با فرهنگ یا بد فرهنگی شخصیت او را نشان می دهد . وقتی عموم افراد جامعه در غنای فرهنگ خود به کوشند کل جامعه قدرتمند تر می شود. قدرتی که هم کارها را درست میکند و هم زمینه نادرستی را از بین می برد.