بوستان آرزوهای بشر!

قامت هستی را در برابر جور خزان یارایی نیست دگر…… شما بهار دلگشا و وعده بی تخلف خدایید و بوستان آرزوهای بشر…. کاش قدم رنجه فرمایید و به غم هجران طلعتِ زیباروی گل خوشبوی نرگس ، پایان دهید و دیده اهل انتظار را نور و روشنایی ببخشایید….. آرزویمان آنست که دم به دم برای احوال […]

قامت هستی را
در برابر جور خزان
یارایی نیست دگر……
شما بهار دلگشا و وعده
بی تخلف خدایید و
بوستان آرزوهای بشر….

کاش قدم رنجه فرمایید
و به غم هجران طلعتِ
زیباروی گل خوشبوی
نرگس ، پایان دهید و
دیده اهل انتظار
را نور و روشنایی
ببخشایید…..

آرزویمان آنست که
دم به دم برای
احوال خوش مان
دعا بفرمایید تا به
وقت آمدنتان به
پیروی از شما پیک
صلح و مبشر آزادی
و انسانیت باشیم……

سلام
دوست شیدای من….
قطار انتظار جمعه ها ،
کاروان بهم پیوسته ی
وصل تو به سرزمین نور
و آن خورشید پنهان و
مهربان باد.

جمعه دوم تیرماه ۹۶
۲۸ رمضان ۱۴۳۸ قمری
☆ اهواز ☆ ‌
■ محمد چوپان ■‌ ‌ ‌