نظمي كه يك بي نظمي خاص را مدیریت می کند / حامد طرفی

مدتی است كه اوضاع سياسي استان به شكلي متفاوت تر از قبل خود را در معرض ديد افكار عمومي قرار داده است.از اعتراضات عده اي كثيري از فعالين سياسي و اجتماعي استان به انتصابات استانداري و اعلام نارضايتي آنها از اين فرايند گرفته تا حمايت بي چون و چراي مجمع نمايندگان استان از استاندار و […]

مدتی است كه اوضاع سياسي استان به شكلي متفاوت تر از قبل خود را در معرض ديد افكار عمومي قرار داده است.از اعتراضات عده اي كثيري از فعالين سياسي و اجتماعي استان به انتصابات استانداري و اعلام نارضايتي آنها از اين فرايند گرفته تا حمايت بي چون و چراي مجمع نمايندگان استان از استاندار و سياست هاي ايشان از يكسو و از سوئي ديگر هجمه بعضي از نمايندگان به يكديگر و تبادل اتهامات به كم كاري و عدم شناخت اولويت ها و نيازهاي استان آنها را وارد بازي حاشيه اي و انتقال جنگ قدرت و درگير نمودن ناخودآگاه افكار عمومي و جهت دهي و تقسيم بندي آنها بصورت موافق و مخالف در اين وزن كشي كه خود را در جلسات رسمي و مصاحبه با خبرنگاران نمايان كرده است مشاهده مي كنيم.

از اينكه چرا اين بزرگواران اين چنين و با اين تب و تاب فراوان سعي در تبين ديدگاه هايشان در اين برهه زماني دارند براي همه اظهر من الشمس است.از نگاه آنها مي شود فهميد كه مي خواهند عملكرد خود را در معرض عموم مردم قرار دهند و از نگاه صاحب نظران و متابعين فعاليت هاي سياسي مي گويند كه برنامه و فعاليتهاي انتخاباتي خويش را براي دور بعد كليد زده اند.اما در اين هياهوي وانفسا تنها وجه مشترك بعضي از اين عزيزان مديريت شهري شهر اهواز است.بله درست فهميديد سيدخلف موسوي و شهرداري اهواز چرا شخص شهردار مي بايست ضمن برنامه هاي اين عزيزان قرار گيرد.

مشكل و يا نياز اين پروسه چيست عنوان حقوقي شهردار يا شخصيت حقيقي سيدخلف موسوي است.هر چه كه باشد و يا هر نيتي كه سيدخلف موسوي براي آينده خود دارد خيلي ها را سخت برآشفته است.فعاليت مثبت و قابل قبول شهردار اهواز در سطح شهر همراه با سابقه خوب و تعهد ايشان به نظام مقدس جمهوري اسلامي و تلاش شبانه روزي شان در راستاي خدمات رساني به شهروندان شريف اهوازي خواب راحت را از برخي از كنشگران سياسي كه در آينده به فكر كانديداتوري در انتخابات مجلس شوراي هستند را ربوده است و لاجرم شهردار و شهرداري را جزو برنامه هايشان قرار داده اند.

كه متاسفانه عده اي با ايجاد ابهام و تشويش اذهان مردم مبني بر سياسي بودن خدمات ارائه شده درصدد به حاشيه راندن شهردار و اسير نمودن آن در باتلاق ياس و دلسردي و در نهايت بي تفاوتي در ارائه خدمات به شهروندان هستند كه الحمدلله ايشان با درايت ،تأني و خويشتن داري اميد به عبور اين ارگان از اين حاشيه ها سخن راندند و همه را در جهت خدمات رساني به شهر دعوت نمودند.كه خود اين نشان از درايت و فهم موضوع از جانبشان را نويد مي دهدنشاني كه در اوج اين هياهوها خبر از شناسائي نظمي مي دهد كه اين بي نظمي خاص را اداره و مديريت مي كند.