اشعار یک شورایی! /علی عبدالخانی

سخنان منظوم ومنثور زنگنه عضو شورای شهر اهواز ثابت میکند که لهیب قهر وکینه ناشی ازجفای آشکار عضوی که امروز ریاست شورا را در دست دارد،نه تنها خاموش نشده بلکه برشدت اشتعالی آن نیز افزوده شده است.گروهی که به یازده معروف وزنگنه عضو مؤثر یا لیدر آنها بشمار می رفت بواسطه آنچه جفای به عهد […]

سخنان منظوم ومنثور زنگنه عضو شورای شهر اهواز ثابت میکند که لهیب قهر وکینه ناشی ازجفای آشکار عضوی که امروز ریاست شورا را در دست دارد،نه تنها خاموش نشده بلکه برشدت اشتعالی آن نیز افزوده شده است.گروهی که به یازده معروف وزنگنه عضو مؤثر یا لیدر آنها بشمار می رفت بواسطه آنچه جفای به عهد یکی از اعضا نامیده شد،یک شبه به عدد ده تنزل پیدا کرد وهمه نقشه های خود را نقش بر آب دیدکه شاید دلیل اصلی چنین حجمی از کینه وتمرکز آن برشخص رییس شورا ناشی ازچرخش تاریخی وعهدشکنی یک شبه رییس مذکور باشد.از دیدگاه گروه ده شده،شهردار اهوازطراح ومعمار چرخش شبانه اتفاق افتاده بوده است، بنابراین دراین بازیگردانی دست کمی از رییس فعلی شورا ندارد،که براین اساس شعر لیدر اقلیت (زنگنه) تقریبارییس شورا وشهردار را به یک نسبت نشانه رفته است.دراین مقال قصد دفاع از هیچکدام ازدو گروه اقلیت واکثریت شورایی یاشهرداری رانداریم زیرا معتقدیم هردو گروه به نسبتهای مشخصی گام درفضاهای فراقانونه گذارده وهرکدام منافع انحصاری گروه واتباع خود(ونه هیچ کس دیگر) راجستجو میکنند.

دربحث شهرداری انتظار این است که هدایتگران روابط عمومی شهرداری چنانچه موارد مندرج درمتن سخنرانی بویژه شعر عضو شورا رامنطبق برواقعیت نبینند وآن رانوعی افتراء وازمصادیق توهین تشخیص دهند،برای یک بار هم که شده از وزن وثقل ادبی-معرفتی خوداستفاده وبه بخشی ازآن (ونه لزوما همه آن)پاسخ دهند وافکار عمومی را ازابهام خارج سازند.در رابطه باشعر وسخنان جنجالی عضو شورای اهواز لازم میبینم چند نکته رامتذکر شویم:

اول:این شعر بلحاظ مضمون ونقاط هدف تعیین شده در آن ازنوع سفارشی بوده وازشاعر خواسته شده بودتا رییس شورا وشخص شهرداررا با الفاظ وواژگان بعضا نامانوس وغیرمتعارف ودرپاره ای ازمواردغیر اخلاقی وحتی رکیک مخاطب وموردنوازش قرار دهد.این شعر ازجهت شکل ومضمون ولهجه گویشی آن وقرار دادن آن در نطق رسمی یک عضو شورایی نیز مسبوق به سابقه نبوده واتفاقی نادر بشمار میرود.

دوم:راقم که آشنایی چندانی بالهجه شعر مورد بحث نداشتم مجبور به استعانت از دونفر از دوستان بمنظور ترجمه ان شدم . با مرور چندباره متن ترجمه شده به این نتیجه رسیدم که این شعر شاید اشتباها خوانده شده وارتباطی باعضو شورا ندارد اما نوار صوتی خلاف تصورم رابه اثبات می رساند وایشان بقول حقوقی ها عالما وعامدا وباتمرین مکرر واستعانت از عالمان به ادب آن خطه ودر کمال صحت عقلی شعر خودرا نثار وتقدیم به دونقطه هدف مذکور نموده است.شعری مملو از الفاظ ویژه که درکوچه وبازاری ترین محاوره ها هم بر زبان جاری نمی شود.مصرع وابیاتی که با دزد ورشوه وریاکار شروع و باحیوان وگرگ وسگ و دیو و غول ورشوه ودهها غمزه وعشوه…خاتمه می یافتند! عجب دعوایی است این دعوی میان شورایی-شهرداری که عده ای به هرانچه بر زبانشان می اید وا می دارد وجماعت مقابل به حکم منطق انتفاعیشان به سکوتی ممتد ولال گونه فرو میروند.سوم:شاعر یاعضو شورا به صراحت اما درقالب شعر خود صریحترین اتهامات درذی ورشوه خواری رامتوجه دونقطه اصلی پلیکان خود می نماید وهمه قواعد ازجمله معاشرت ودوستی سابق وروابط احتمالی لاحق را به گوشه ای از رینگ خود میراند.دراین اتفاق بی نظیر دواتفاق می افتد،اتهامات روشن و صریح از یک سو و سکوت رضایتمندانه متهم ازسوی دیگر است.

چهارم:راقم بعنوان شهروند ازاین عضو شورای شهر انتظار داشت شعرمزبور را به زبان فارسی بیان تا طیف بیشتری ازشهروندان از آن مستفیض وبه بیانی دیگر مستفید می شدند.چنانچه می دانیم میان شیوه یک خطاب ومیزان تاثیر گذاری ان رابطه مستقیمی وجود داردوکه احتمالا اتهامات آمیخته به توهینهای این عضو شورا ناشی ازنگاه تاثیرگذارانه ایشان باشد.چنانچه مشخص است سخنان وشعر سروده شده توسط عضو شورای اهواز نوعا صریح که جذابیت حماسه ای وجسارت درآن موج میزند.بویژه اینکه ایشان سخنان فرماندار مبنی برضدوبند ورانت در انتصابات رامورد تاکید قرار داده اند،لذا بعنوان شهروند وبه نمایندگی بخشی از افکار عمومی از روابط عمومی شهرداری میخواهیم برای یک بار هم که شده به وظیفه ذاتی خود عمل وافکار عمومی رانسبت به صحت یاعدم صحت اظهارات آن واین عضو شورا وفرماندار شهرستان اهواز ومطالب مندرج دررسانه ها قرار دهند.روابط عمومی دربرابر مصادیق صریح مجرمانه وانتساب انها به شهرداری مواجه است یعنی موضوع از عداد اختیار ودستور مماشات گونه مقامات ودست اندرکاران مبنی برادامه سکوت خارج ونمیتواندبلکه حق ندارد همچون گذشته مسیر سکوت رابر روشنگری وپاسخگویی ترجیح دهد.منتظر پاسخ مستدل ومستند وصریح روابط عمومی نسبت به جز جز مصادیق مندرج درنامه عضو شورا وسایر موارد پیش گفته هستیم.

علی عبدالخانی
روزنامه عصرکارون
چهارشنبه پنجم آذر ماه۹۳