چرا الوان، “علوان” نمیشود؟ / بقلم علی عبدالخانی

تسمیه های مکانی همچون انتخاب هرنام دیگر حتما تابع شرایط وعلل وعوامل مخصوص به هر حالت خاص دارد که برهمین اساس هرشهر وروستا درتوجیه نام خود داستان وحکایتی دارد.نامهای تاریخی عادتا تابعی ازسلایق وعلایق نیستندواسباب تسمیه انها به زمان شکل گیری،حوادث،اراده حاکمان و…باز میگرددکه مقال پیش رو معطوف به این قبیل اسامی نیست.میخواهیم ازتغییر سلیقه […]

تسمیه های مکانی همچون انتخاب هرنام دیگر حتما تابع شرایط وعلل وعوامل مخصوص به هر حالت خاص دارد که برهمین اساس هرشهر وروستا درتوجیه نام خود داستان وحکایتی دارد.نامهای تاریخی عادتا تابعی ازسلایق وعلایق نیستندواسباب تسمیه انها به زمان شکل گیری،حوادث،اراده حاکمان و…باز میگرددکه مقال پیش رو معطوف به این قبیل اسامی نیست.میخواهیم ازتغییر سلیقه ای-مزاجی نام یک منطقه وتبدیل آن به نامی کاملا بیگانه بانام اصلی سخن بگوییم.شهری درهفتاد کیلومتری اهواز(به سمت اندیمشک)که بدون توجه به خاستگاه نامگذاری اولیه آن به شهر رنگها (الوان)تغییر نام داد.

Alvan-1

نامی که حتی یک نفر ازاهالی چنین اسمی راقبول ندارندو آنرا تحمیل آشکاریک نام نامانوس وکاملا غریب تلقی وبه انحاء مختلف نارضایتی خودرا اعلام نموده ومینمایند. آشنایان به منطقه بهتر میدانند که تا کمتراز یک ونیم دهه قبل که الوان به عنوان شهر دست نیافته بود،نامی جز عبدالخان بیت علوان رابه چشم خود ندیده بود .نامه نگاریها،مدارک رسمی-دولتی بویژه کارنامه های صادره از آموزش وپرورش واسنادزمینهای کشاورزی همه دال برتثبیت وپذیرش نام حقیقی وتاریخی آن بود واین تثبیت مشکل یامزاحمتی برای جایی یاکسی هم ایجادنکرده بود.هیچگونه تعارض اخلاقی-فرهنگی درنام اصلی دیدهدنمی شود.همزمان باتبدیل شدن این روستای معروف به شهر، برخی سلیقه های نافذ وصاحب منصب بجای اصرار برتثبیت نام اصلی،همه تلاش وروابط خودرا برتغییر این نام واقعی(به هرقیمتی)متمرکز کردند والبته به نتیجه دلخواه خود رسیدند.اما چرا علوان جای خود رابه الوان داد،خود حکایتی دارد.

اگربه گذشته های دورباز گردیم مشخص میشود که اولین نقشه برداری هوایی کشوری درمقیاس کل کشورتوسط انگلیسیهاصورت گرفته وبطور طبیعی نامهای بکار رفته به انگلیسی تدوین وبه فارسی برگردانده شده بود.بحثی نیست که حرف عین در زبان انگلیسی بصورت الف تلفظ ونوشته می شودکه قصه جعل نام علوان وتبدیل آن به الوان ازهمین نقطه آغاز میشود.دقیقا همه چیز درقالبی تصادفی خودنمایی میکنداما عنصر تعمد وغرض ورزی درآن آشکار ومشخص است.آری صاحبان نفوذ موردنظر برای اقناع طرف تصمیم گیردولتی مبنی برتبدیل کردن علوان به الوان، به آرشیو تقسیمات کشوری گذشته های دور یاهمان نقشه های تهیه شده توسط انگلیسیها رفتندوآنرا دلیل الوان بودن علوان قرار دادند. استنادی که انگلیسی ها نیز تصور نمیکردند.بهر ترتیب اینچنین الوان رابعنوان دلیل اصلی جعل پیش گفته مطرح وتوانستندطرف دولتی رااقناع نمایند وبدینگونه شهر ومنطقه عبدالخان بیت علوان به شهر رنگها یا الوان تغییرنام دادوشکل رسمی بخود گرفت.