عُصیـان بنـدگی

دکتر فاضل خمیسی : جمع خانوادگی بود! بحث اختلاس ۳/۵ میلیاردی چای دبش! یکی از حاضرین گفت اگر این پول را بصورت عیدی به کارگران و کارمندان و بازنشستگان میدادند عجب سال نویی می شد!! آن گوشه یکی از خانم ها گفت اگر قرار بود وضع مردم خوب بشه پس از کجا می دزدیدند. جمله […]

دکتر فاضل خمیسی : جمع خانوادگی بود! بحث اختلاس ۳/۵ میلیاردی چای دبش! یکی از حاضرین گفت اگر این پول را بصورت عیدی به کارگران و کارمندان و بازنشستگان میدادند عجب سال نویی می شد!!

آن گوشه یکی از خانم ها گفت اگر قرار بود وضع مردم خوب بشه پس از کجا می دزدیدند. جمله اش کوتاه و گذرا بود.. اما یک عالم تفسیر بدنبال داشت… راست میگفت ؛ این پولی که اختلاس میشه مربوط به هیچ کسی به جز مردم نیست.این دارایی مردم است که به تاراج رفته!

حساب کنید اگر هزاران میلیاردی که تحت عنوان چای دبش و بابک زنجانی و خاوری و شهرام جزایری و … هزینه ی مردم میشد، ایران چه گلستانی می گشت.تازه اگر بر این دزدی‌های هزاران میلیاردی ، اختلاس های صدها میلیاردی هم که توسط دله دزدها!! هم اضافه میشد، مردم چه وضعی پیدا می کردند. صحبت ها ناراحت کننده و حس ناخوشایندی به جمع منتقل میکرد ، قرار بود نشست های خانوادگی محل صمیمیت و بگو و بخند باشد اما حالا همه از گرانی و دزدی و هزینه های درمان و وضعیت ناخوشایند مدارس و .. حرف میزدند..

کانال تلویزیون روی یکی از شبکه های عربی تنظیم شده بود.همزمان که سفره ی شام را پهن کردند ، تصاویری از آوارگی و بمب و خروج اجساد کودکان غزه از زیر آوار از صفحه ی تلویزیون پخش می شد ، در این حین یکی دیگر از حاضرین با صدای بلند گفت:«بابا جان! اینقدر این اخبار را نگاه نکنید، حال خودمان خوب نیست، این صحنه ها هم اوضاعمان را بدتر میکند». کانال تلویزیون را تغییر دادند! انگار که همه میخواستیم چشممان را از واقعیت های جاری ببندیم.
آخرین تصویر از جنگ غزه از دختربچه ای خون آلود که کنار جسد پدر و مادرش مات و‌مبهوت ایستاده بود به شبکه ای که فوتبال پخش میکرد منتقل شد.. اما میدانم که این تغییر صحنه هم حال هیچکدام از ماها را خوب نکرد..همگی با چشم به فوتبال نگاه میکردیم اما دلمان نگران آن دخترِ یتیم و زخمی بود

لعنت به اسرائیل و اسرائیل دوست.مثل یک شکارچی بی رحم مردم غزه را از شمال به جنوب و از جنوب به شمال دنبال کرده و آنها را قتل عام میکند!
دنیا هم حتی دیگر این قتل عام را از صفحه ی تلویزیون نمی نگرد تا حالش خراب نشود!

انسان را چه شده.. قرار بود «آدم» اشرف مخلوقات باشد و پوزه ی ابلیس به زمین زده شود اما این عُصیان، چه دزدی باشد چه قتل عام نشان داد تردید شیطان در عدم تعظیم به انسان بیراه نیز نبوده است..