ابراهیم عامری ، دموکرات بدون قید و شرط – ۸

عبدالله سلامی : ابراهیم عامری ، عبدالله بنی سعید معروف به عبدالله طرفاوی و طاهر عبیات و سایر دوستان ، تابلوی المرکز الثقافی الاسلامی را بر پیشانی باشگاه سابق راه آهن جنوب ، آویزان و موجودیت خود را همزمان با دفتر سیاسی خلق عرب ایران شرکت پاداد سابق اعلام کردند . ************* ادامه مقطع یازدهم […]

عبدالله سلامی : ابراهیم عامری ، عبدالله بنی سعید معروف به عبدالله طرفاوی و طاهر عبیات و سایر دوستان ، تابلوی المرکز الثقافی الاسلامی را بر پیشانی باشگاه سابق راه آهن جنوب ، آویزان و موجودیت خود را همزمان با دفتر سیاسی خلق عرب ایران شرکت پاداد سابق اعلام کردند .

*************

ادامه مقطع یازدهم : انشعابات هواداران انقلاب ۵۷

از موارد دیگر انشعاب ، اختلاف بر سر ترکیب اعضای شورای مرکزی تشکیلات نوپای دفتر سازمان خلق عرب ایران ، خرمشهر بود ، آبادانی ها و اهوازی های هویت طلب و ناصریست و هویت طلبان اسلام گرای هوادار انقلاب ۵۷ از اینکه هیچ نماینده ای از اهواز و آبادان در ترکیب شورای مرکزی دفتر سازمان سیاسی خلق عرب ایران عضویت نداشتند و تمام جلسات و برنامه های دفتر سیاسی صرفا به خرمشهر معطوف می شد ، معترض بودند .

اهوازی ها و آبادانی ها پیشنهاد داده بودند تا جلسات و برنامه ها از محدوده خرمشهر خارج و در اهواز و آبادان نیز برگزار شودند ، اما اغلب هویت طلبان خرمشهری بدلیل اینکه خرمشهر (محمره) را مرکز تاریخی خوزستان ( عربستان ) می دانستند زیر بار پیشنهاد و تقاضای دوستان اهوازی و آبادانی نرفته بودند .

به همین دلیل اهوازی ها و آبادانی ها در صدد بر آمده بودند تا دفتر مشابه با تشکیلات خرمشهر ، در شهرهای متبوع دایر و راه اندازی کنند و از آن پس ترکیب اعضای شورای مرکزی دفتر سیاسی سازمان خلق عرب می تواند از نمایندگان مشترک دفاتر سیاسی خرمشهر ، آبادان و اهواز تشکیل و از انحصار خرمشهر خارج شود . چندین جلسه که اغلب همراه با گفتگوهای طولانی و متعصبانه ، بین اطراف گفتگو بر سر موضوعات مورد اختلاف برگزار و بدون نتیجه پایان می گرفت .
سرانجام اهوازی ها که اغلب از عناصر اسلام گرای هویت طلب از جمله ابراهیم عامری ، بشمار می رفتند برای راه اندازی یک مقر مشابه با آنچه در کنسولگری آمریکا خرمشهر دایر شده بود ، نزد عبدالهادی کرمی مراجعه کرده بودند . عبدالهادی کرمی ابتدا مخالفت کرد زیرا معتقد بود آنچه در خرمشهر بنام دفتر سیاسی خلق عرب دایر شده است ، با اهداف انقلاب اسلامی مغایر است و هژمونی اداره آن ، دست عناصر لائیک و چپ گراست و هویت طلبان تابع و سیاه لشکر برنامه آنها هستند .

نهایت امر گفتگو با عبدالهادی کرمی به آنجا ختم شد که مقری برای هویت طلبان اسلام گرا پیش بینی شود اما موافقت عبدالهادی مشروط به این بود ، بر سر مقر عنوان دفتر سیاسی خلق عرب ایران نصب نشود و سرانجام عنوان المرکز الثقافی الاسلامی برای نامگذاری مقر انتخاب گردید . اما عده ای از اعضای جلسه با شرط عبدالهادی مخالفت کرده و جلسه را ترک کرده بودند و شب هنگام از دیوار دفتر شرکت خانه سازی پاداد که یک شرکت مقاطعه کار بود بالا رفتند و صبح ، تابلوی دفتر سیاسی سازمان خلق عرب ایران را بر پیشانی آن چسباندند و اعلام موجودیت کردند .

ابراهیم عامری ، عبدالله بنی سعید معروف به عبدالله طرفاوی و طاهر عبیات و سایر دوستان ، تابلوی المرکز الثقافی الاسلامی را بر پیشانی باشگاه سابق راه آهن جنوب ، آویزان و موجودیت خود را همزمان با دفتر سیاسی خلق عرب ایران شرکت پاداد سابق اعلام کردند .

ادامه دارد