نمادی بردوش قهرمان

یونس حردانی : بشت نمادی فرهنگی است که بخشی ازپوشش عربها ویکی از نمادهای زیبای فرهنگ واصالت مردانه عربی است،این نماد زیبا هم به شکل وشمایل مردان زینت وهم وقار میدهد،ما عربهای اهوازی برای این نماد فرهنگی ارزش ولایی داریم وهنگامی که بردوش باشد احساس متانت و وقار می کنیم،بر مخیله هیچ کس خطور نمیکرد […]

یونس حردانی : بشت نمادی فرهنگی است که بخشی ازپوشش عربها ویکی از نمادهای زیبای فرهنگ واصالت مردانه عربی است،این نماد زیبا هم به شکل وشمایل مردان زینت وهم وقار میدهد،ما عربهای اهوازی برای این نماد فرهنگی ارزش ولایی داریم وهنگامی که بردوش باشد احساس متانت و وقار می کنیم،بر مخیله هیچ کس خطور نمیکرد روزی برسد واین نماد، زینت بخش باارزش ترین جام ورزشی گردد،
هنگامی که امیر فهیم قطر نمادزینتی فرهنگ اصیل عرب را بر دوش کاپیتان تیم فوتبال قهرمان جهان نهاد نماد یک فرهنگ طرفدار صلح ودوستی جهانی ویک فرهنگ طرفدار شادی رابه جهانیان وخصوصا اروپاییان معرفی نمود در واقع با این عمل مدبرانه وتیز هوشانه یک انفجارفرهنگی رخ داد و ازدید ما هنگامی که جام جهانی فوتبال با نماد بشت مزین شد گویی جام جهانی را ما عربها تصاحب کردیم گرچه از نماینده عرب( مغرب) این امر مقداری متوقع بود اما بد اقبالی مانع گردید، جام ۲۰۲۲ در دستان قهرمانی بود که نماد اصیل فرهنگ عربی بر دوش داشت واین جام جهانی ارزشمندبا نماد فرهنگ عربی مزینتر وبا ارزشتر گردید.