کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست

دکتر سید محمدرضا موالی زاده : تازه از کربلا آمده ام ، من ناقابل نیزبه سان قطره ای کوچک ، خود را به اقیانوس عظیم میلیون ها انسان عاشق و شوریده ای که باشرکت در راهپیمایی عظیم اربعین ، آن رخداد بی نظیر حماسی، معنوی عرفانی ،انسانی ومعرفتی رابه گونه ای بی بدیل و شگفت […]

دکتر سید محمدرضا موالی زاده : تازه از کربلا آمده ام ، من ناقابل نیزبه سان قطره ای کوچک ، خود را به اقیانوس عظیم میلیون ها انسان عاشق و شوریده ای که باشرکت در راهپیمایی عظیم اربعین ، آن رخداد بی نظیر حماسی، معنوی عرفانی ،انسانی ومعرفتی رابه گونه ای بی بدیل و شگفت انگیز درترازی تاریخی و مقیاسی بین المللی رقم زدند ، وصل نموده بودم ، با آن حس وحال معنوی که از میدان مغناطیس اعجاب انگیز سیدالشهداء(ع) برگرفته ام دل وجان خود را به قدرقابلیت خویش صیقل داده ام ومی خواستم چند صباحی با آن حس وحال توصیف ناشدنی سرکنم امااین بار خبری به غایت تلخ وسنگین ودردآور چون پتک برسرم فرودمی آید: مهساامینی دختر ۲۲ ساله ما درگذشته است

به مردم حق بدهیم که متاثر باشند وآه ازنهادشان برآید برای اینکه متاسفانه برخی از دست اندرکاران امور ، گوش شنوا ندارندو تذکرات ناصحان مشفق رانمی شنوند وحاضرنیستندرویه های اشتباه خودراتصحیح کنند بارهاوبارهاگفته شده که گشت ارشاد آن هم بااین شیوه ها نمی تواندموثرواقع شود ودربسیاری ازمواقع اثرمعکوس می گذارد

چرا نمی پذیریم که ضعف هاوکاستی هاوکج سلیقگی های خود را در زمینه های تربیتی و پرورشی و ترویج آموزه های گرانسنگ دین وآیین ازجمله درمقوله بنیادین حجاب نمی توانیم با روش های انتظامی جبران کنیم ؟

ولو اینکه برخورد فیزیکی هم با این دختر جوان صورت نگرفته باشد اساسا دستگیری او ، خطایی بزرگ بوده ، ارشاد امری فرهنگی وتبلیغی است که محیط خاص خودرامی طلبدوظرایفی دارد فردی که می خواهد مبادرت به این کارخطیر وحساس وظریف ودقیق نماید باید ازویژگی های خاصی برخوردارباشد ازجمله: مخاطب شناسی ، روان شناسی ، موقعیت شناسی ، حسن خلق ، بیان جذاب ، چهره گشاده و…

معلوم است که وقتی یک دختر اصیل شهرستانی ویا تهرانی راکه ازخانواده ای آبرومنداست دستگیرمی کنیددچارفشار روحی وروانی سنگینی می شودکه هرآن ممکن است به عوارض جبران ناپذیر قلبی ومغزی وحتی مرگ منجرشود

در اینکه حجاب امری شرعی بوده و رعایت آن در محیط عمومی جامعه ضروری است شکی وجود ندارد امابه راستی چقدر شیوه های آمرانه (وغالبا ناشیانه)و برخوردهای قهرآمیز تاکنون توانسته است موثر واقع شود ؟

زحمات طاقت فرسای عزیزان سختکوش نیروی انتظامی درعرصه های مختلف ،ازجمله در ایام راهپیمایی اربعین به راحتی تحت الشعاع حرکتی ازاین دست قرارمی گیرد. دل انسان به دردمی آید گویی دستهایی درکارند که همواره می خواهند جامعه راملتهب نمایند ، آنان مصداق شعرزیرمی باشند:

گیرم که مارچوبه تن کندبه شکل مار
کوزهربهردشمن وکومهره بهر دوست

زنده یاد شریعتی می گفت: برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله نکن ، بدازآن دفاع کن ، این گونه روش ها به جزمخدوش نمودن چهره دین و نفرت پراکنی و تشدید دوقطبی درجامعه وایجادبدبینی نسبت به مذهب ومذهبی ها و تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانه های معاند ، چه دستاوردی می تواند داشته باشد ؟

خانواده های مذهبی ازجمله خانواده های معظم شهدا ،علما ، بانوان محجبه وخانواده های عزیزان نیروی انتظامی ، عمدتا بااین شیوه برخوردها که حاصلی جزایجاد بدبینی نسبت به اسلام و انقلاب ونظام واصل حجاب ، برآن مترتب نیست مخالفند یقین دارم که روح بلندشهیدوالامقام سردارسلیمانی عزیز ، آزرده خاطراست او برجاذبه حداکثری ودافعه به قدرضرورت تاکید داشت ( سخنرانی پرمغزاورابه یادآوریم که چگونه باروش هایی که جامعه را پاره پاره می کند مخالفت می ورزید )

به شیوه های غیرکارآمد پایان دهیم ، عقلانیت راپیشه کنیم ، بر ادامه روش هایی که نتیجه معکوس می دهد اصرارنورزیم ، به شرایط عمومی جامعه توجه کنیم به رنج هاو دغدغه هاو فشارهای بسیاری که مردم متحمل می شوند ، از جمله سختی معیشت وفقروفساد وتبعیض ، توجه کنیم و… دلم سخت گرفته است چه بگویم ، تامغزاستخوان انسان می سوزد آه آه آه .