سخنی با آتش نشان دیروز و امروز ؛ چه کنیم متروپل تکرار نشود؟

فاضل گطافه پور :علی عساکره را سالها میشناسمجوانی مثل بقیه جوانان، ورزشکار و از محلات معمولی ؛أز نیروی آتش نشانی شهرداری بندرماهشهر و دو بار کاندید انتخابات شورای شهر شد و همیشه زیر پیام هایش می نویسد ؛ آتش نشان علی عساکره.خصوصیات اجتماعی و روحیه ی جوانی او باعث شد که با رأی مردم شهرش […]

فاضل گطافه پور :علی عساکره را سالها میشناسمجوانی مثل بقیه جوانان، ورزشکار و از محلات معمولی ؛أز نیروی آتش نشانی شهرداری بندرماهشهر و دو بار کاندید انتخابات شورای شهر شد و همیشه زیر پیام هایش می نویسد ؛ آتش نشان علی عساکره.خصوصیات اجتماعی و روحیه ی جوانی او باعث شد که با رأی مردم شهرش عضو شورای شهر شود.حالا علی عساکره در قامت عضو شورای شهر اما آتش نشان بودنش را فراموش نکرده و جهت امدادرسانی به همراه تیم شهرداری عازم متروپل آبادان شده که جای تقدیر و سپاس داردلیکن به سبب شناخت چندین ساله دوست دارم چند نکته ای را برادرانه خدمت ایشان عرض نمایم؛
١-خودتان به واسطه ی شغل آتش نشانی ضجه و ناله ی افراد زیر آوارها را بارها شنیده اید و بدتر آه و اندوه بازماندگان و در حادثه ای مثل متروپل ، غم بزرگ و سراسری.با خودتان اندیشه کنید و تخصصی به موضوع نگاه کنید و اگر قبول کردید که منشأ اصلی حوادث در فقدان یا ضعف امر نظارت است ، به عنوان نماینده شهروندان در مدیریت شهری می بایست با تقویت بُعد نظارتی از ایجاد و بروز متروپل های دیگر جلوگیری شود.

٢-تا می توانید به ایرادات و نظرات کارشناسان خبره و خیرخواه در زمنیه ی پروژه های شهری دقت و اهتمام نمایید.هدفتان فقط و فقط انجام پروژه ها نباشد بلکه اصولی کار کردن را ملاک قرار دهید.أز هدر رفت سرمایه های بیت المال و شهروندان در حیطه ی وظایف شهرداری با اتخاذ تدابیر مدبرانه جلوگیری کنید.

٣-قبول کنید درسیستم مدیریت شهری حسب یک عُرف نابجا و غلط (فارغ از علل و سابقه زمانی) شلختگی، بی دقتی، اهمال و سست کاری وجود دارد که علت العلل آن باز به عدم نظارت و عدم شفافیت و وجود دالانهای تاریک و ناشناخته ی مدیریتی(جهت دور ماندن از حسابرسی اجتماعی و نهادی) بر می گردد.تقویت امر شفافیت که نصب تابلوی مشخصات پروژه چه شخصی و چه عمومی از ساده ترین آنهاست و حفظ ارتباط مستمر با کارشناسان دلسوز خارج یا داخل مجموعه شهرداری و عدم غلتیدن در دامان سودجویان و منفعت طلبان و پذیرش رسانه ها به عنوان وجدان بیدار جامعه از راههای رفع ایرادات در حوزه مدیریت شهری است.

۴-راهکار عملی جهت جلوگیری از تکرار حادثه ی متروپل ، تصویب و الزام شهرداری به توقیف عملیات پروژه مورد ایراد أز طرف ناظران نظام مهندسی است چرا که متاسفانه بایگانی کردن ایرادات کارشناسان نظام مهندسی در شهرداری ها رویه ای روزمره و البته ناصواب است.بها دادن به ناظران حتا در پروژهای إجرائی توسط خود شهرداری نیز الزامی باید شود و لازم است شورای شهر در قامت نماینده ی شهروندان بیش أز پیش حساسیت نشان دهد.

۵- شهر از نظر بسیاری از متفکران به مثابه ی یک پدیده ی جاندار و دارای روح ، نیاز به مراقبت و پالایش مستمر و نظام مند دارد و نباید روح و هویت شهر را با تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی و تغییر کاربری ها و پایمال نمودن حق حیات شهروندان خدشه دار کنیم.و قانوناً مراقبت از روح و کالبد شهر در قدم اول و مهم ترین ایستگاه بر عهده ی شورای شهر گذاشته شده که ناظر بر افعال و تصمیمات مدیریت شهری است.بلند مرتبه سازی و خراشیدن آسمان همیشه مورد تایید و مورد نیاز شهروندان نیست، گاه لازم است نوسازی ها با توجه به ظرفیت و بافت فرهنگی مردمان هر شهر تعریف شود و کپی برداری ناشیانه از دیگر شهرها و کوبیدن بر طبل توخالی تراکم فروشی فجایعی بدتر از متروپل را رقم خواهد زد.

۶- علی عساکره و علی عساکره ها در هر مقام و منصب إجرائی یا انتخابی می بایست حافظ حقوق آحاد جامعه باشند و پاسداری از حقوق عمومی در مدیریت شهری جز از رهیافت نظارت همگانی و مدیریت مشارکت محور و حاکمیت قانون و الویت بخشی به نهادهای تخصصی و شفافیت در تصمیم گیری و عمل امکانپذیر نمی باشد و مطالبه ی این خواسته ها از نسل جدید بیشتر از سابقین است.

٧-این چند خط و دهها نوشته ی دیگر که توسط دلسوزان نگاشته می شود ، امید دارند که نسل جدید مدیریت ها بجای روی آوردن به صاحبان منفعت(نه صاحبان ثروت کارآفرین) به راهکارهای تخصصی بیندیشند تا شاید هیچ آتش نشانی ضجه ی زیر آوار را نشنود.و آتش نشان علی عساکره در آزمون انتخاب و قضاوت جامعه نمره ی قبولی کسب کند.