معنا را فراموش کردند و به املای رفوزه یا رفوضه چسبیدند !

علی عبدالخانی :” هیچ تبصره و تک ماده ای نمی تواند نمره برخی نمایندگان را ترمیم کند . رفوزگی آنان از جانب مردم قطعی است .متن فوق عنوانِ یاداشتی بود که در ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ منتشر کرده بودم. *محتوای آن نوشتار به عملکرد برخی مدیران و نمایندگان در حوزه های حیاتی و اساسی استان خوزستان […]

علی عبدالخانی :" هیچ تبصره و تک ماده ای نمی تواند نمره برخی نمایندگان را ترمیم کند . رفوزگی آنان از جانب مردم قطعی است .متن فوق عنوانِ یاداشتی بود که در ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ منتشر کرده بودم. *محتوای آن نوشتار به عملکرد برخی مدیران و نمایندگان در حوزه های حیاتی و اساسی استان خوزستان همچون بحران آب، ریزگرد، بیکاری و... می پرداخت.

نکته جالب توجه در ارتباط با بازخورد افکار عمومی نسبت به یاداشت فوق آن بود که بسیاری از واکنشها از جنس رد یا تایید محتوا و ماهیت مطلب نبود و بخشِ بیشترِ واکنشها حولِ *" املای صحیحِ واژه ی رفوزه یا رفوضه "* می چرخید.

از باب احترام و لزوم پاسخگویی به مخاطبان، به جستجو و بررسی پیرامون آن واژه پرداختم و پس از آن متنی نوشتم و برای همه ی آن دوستان ارسال کردم. پاسخِ من به آنها به قرارِ زیر بود:

اصل کلمه ی رفوزه فرانسوی و از آن زبان وارد فارسی شده و به این صورت refusé نوشته می شود. معنای آن هم رد شدن است.رفوزه در انگلیسی به همان صورتِ فرانسوی نوشته می شود اما معنای رد کردن می دهد."رفض" در عربی به معنای " رد " است که ساختارِ معنایی رفوضه را تشکیل می دهد.

نکته ی تامل برانگیز در این ارتباط آن است که واژه ی *"رفض"* در عربی کاملاً با *refusé* در فرانسه و  *Refuse* در زبان انگلیسی هم منشاء و هم ریشه است لذا هر ۲ شکل از نوشته بر مردود بودن دلالت می کنند اما در فرهنگ لغت فارسی اعتبار با رفوزه ی اخذ شده از فرهنگ لغت فرانسوی - انگلیسی است.