مشکل یا دغدغه!

علی عبدالخانی : استفاده از کلمات و واژگان مناسب بویژه اگر بحث توصیف یک حالت و شخصِ توصیف کننده مقام مسئول باشد، موضوع بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته می شود. بعنوان مثال مدتی است عده ای از مسئولان از باب انتقاد یا توجیه شرایط اقتصادی موجود به تورم فزاینده و گرانی افسارگسیخته […]

علی عبدالخانی : استفاده از کلمات و واژگان مناسب بویژه اگر بحث توصیف یک حالت و شخصِ توصیف کننده مقام مسئول باشد، موضوع بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته می شود. بعنوان مثال مدتی است عده ای از مسئولان از باب انتقاد یا توجیه شرایط اقتصادی موجود به تورم فزاینده و گرانی افسارگسیخته اشاره و برای تبیین این حالت و انعکاس آن بر زندگی طبقات متوسط و محروم از واژه ی " دغدغه مندی " استفاده می کنند، درحالی که دغدغه مندی نوعی *" نگرانی ذهنی ملایم "* و ابعاد عملی آن ناچیز و بسیار کمرنگ است. بر اساس فرهنگ لغت دغدغه مندی نوعی *" تشویش و یا اضطراب خاطر "* و امری کاملاً درونی و ذهنی بوده که از حدود روان انسانها فراتر نمی رود.

واژه مناسب برای توصیف گرانی و تورم فزاینده ی موجود *" مشکلات "* است. فرهنگ لغت کلماتی همچون *" سخت، شاق، حاد و دشوار "* را معادل کلمه ی *" مشکل "* در نظر گرفته که این واژه برخلاف *" دغدغه "* انعکاسی بیرونی دارد لذا استفاده مکرر از جمله ی *" دغدغه مردم بخاطر گرانی"* فاقد بار تطبیقی و معنایی مناسب بود و دقیقتر استفاده از کلمه ی مشکلات است.

برای بسط بیشتر این بحث باید گفت: *گرانی و تورم مردم را با مشکلات عملی و واقعی مواجه می کند و بسیار سطحی و ساده انگارانه خواهد بود اگر این موضوع بعنوان یک دغدغه یا نگرانی ملایم ذهنی تعبیر شود.* به بیان دیگر بار معنایی استفاده از واژه مرکبِ *" مشکلات اقتصادی "* رساتر و کاملتر از بار معنایی دغدغه است.

در پایان آرزو می کنیم مسئولان در بیان شرایط و حالات مختلف اقتصادی - اجتماعی و سیاسی از واژگان و کلمات مناسب و دقیق استفاده کنند و از بکارگیری کلماتِ کم معنا، مبهم و نارسا اجتناب نمایند تا مخاطبان آنها بتواند میان سخنانشان و محاوره های عامیانه و کوچه بازاری قایل به تفکیک شوند. این حداقلترین خواسته یک شهروند از یک مسئول است!.