خبرنگار امانت دار “حقیقت” ، روایتگر “واقعیت”

نعیم حمیدی : هر سال روز خبرنگار را با برگزاری مراسم “کلیشه ای” و اجرای موسیقی تقلیدی خسته کننده ، پشت تریبون آمدن خبرنگاری “خاص” ، ذکر نام چند پیشکسوت و ادا و اطوار جناب “مجری” پر مدعای رسانه میلی و در نهایت با یک “پرس” میکس کباب به پایان می رسانیم.در آن روز تقریبا […]

نعیم حمیدی : هر سال روز خبرنگار را با برگزاری مراسم “کلیشه ای” و اجرای موسیقی تقلیدی خسته کننده ، پشت تریبون آمدن خبرنگاری “خاص” ، ذکر نام چند پیشکسوت و ادا و اطوار جناب “مجری” پر مدعای رسانه میلی و در نهایت با یک “پرس” میکس کباب به پایان می رسانیم.در آن روز تقریبا همه مدیران پیام تبریک صادر می کنند که نه “جملات” آنرا “تحریر” و نه به “واژگان” آن ” باور” دارند . جالب تر اینکه، وقتی عبارت های پیام ، رفتارهای آن مدیر و حجم شکایت هایش از رساته ها و خبرنگاران را در کنار هم بگذارید به یک طنز تلخی تبدیل می شود

پس باید کلیشه ها را شکست و تکرارهای ملال آور را متوقف کرد .جایگاه و مفهوم “خبرنگار” را باید دوباره تعریف نمود، تعریفی جامع و مانع . در این باز تعریف جدید هر قلمی که “خبر” را بدون پسوند “ترس” و پیشوند “طمع” بنگارد و نشر دهد و هر عکاسی که از لنز “حقیقت” “واقعیت” را لخت و عریان به نمایش بگذارد ، قرار گیرد و از سوی دیگر مانع از آن باشد تا “مداحان قدرت” و “کاسبان” از رهگذر نشر “خبر ملبس” و “مشوه” در دایره معنی جدید “خبرتگاری” واقع نشوند

خبرنگاری پیشه ای ظریف و دقیق است از آن روی که خبرنگار “حقایق” را آنگونه که هست بگوید و گرفتار دام و دامان اهل زر و زور نیافتد.خبرنگاری از مشاغل سخت و طاقت فرساست ، آن هنگام که فعال حوزه رسانه باید هزینه گزاف “استقلال” ، “صداقت” و “شفافیت” را بپردازد و رنج تردد در راهروی محاکم را بر تنعم “همکار روابط عمومی” شدن و تقرب به مدیران ،ترجیح دهد و رنج و مشقت ناشی از آن را به جان بخرد

خبرنگار امانت دار “حقیقت” ، روایتگر “واقعیت” و طلایه دار جنبش روشنگری است .خبرنگار مدعی العموم بی مواجب افکار عمومی است که همواره بدنبال تحقق عدالت است . خبرنگار پرسشگری چالش برانگیز و مطالبه گری را با “حس خوب بی عدالتی” به مصالح فردی گره نمی زند

روز خبرنگار، روز پاسداشت قلم های مطالبه گر و راویان حقیقت و تجلیل از چشمان تیزبین و نافذ که از نگاه لنز دوربین “واقعیت رخدادها” را شکار و ثبت و ضبط می کنند.روز خبرنگار، روز کرنش در مقابل تک تک واژگان تلخ و شیرین به هم پیوسته در “گزارش” ها و “تحلیل” های ارباب رسانه و ثبت آنها در تاریخ مکتوب است.بیایید این روز را با درک جایگاه خبرنگاران و احترام به استقلال ، حقوق و رسالت آنها برگزار کنیم.خبرنگار نیازمند صدقه و صله مدیران نیست ، بلکه سنگلاخ ها و موانع مسیر حرکت او را بردارید و چون یک سرباز عاشق مردم و میهن عقبه او را تقویت کنید