انتقال آب از سرشاخه ها و سدسازی عامل تنش آبی در جلگه خوزستان

علی مجدم : وزارت نیرو و مدیران استانی باید جوابگوی مردم باشند که چرا در کنار چندین سد عظیم در استان خوزستان ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ روستا باید مشکل آب شرب داشته باشند. قرار بود با ساخت سد و مدیریت صحیح آب، هم مردم آب شرب، آب کشاورزی، آب دامپروری و هم تالاب های خوزستان جانی […]

علی مجدم : وزارت نیرو و مدیران استانی باید جوابگوی مردم باشند که چرا در کنار چندین سد عظیم در استان خوزستان ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ روستا باید مشکل آب شرب داشته باشند. قرار بود با ساخت سد و مدیریت صحیح آب، هم مردم آب شرب، آب کشاورزی، آب دامپروری و هم تالاب های خوزستان جانی دوباره بگیرند؟ ولی آنچه رخ داده عکس این قضیه، امنیت و معیشت مردم به خطر افتاده است.

باید پذیرفت که انتقال آب از سرشاخه ها و سدهای عظیم استان خوزستان موجب کاهش دبی خروجی از سدها، در کنار عدم اختصاص حق آبه تالاب‌ها نه تنها موجب کاهش تولید برق و نابودی معیشت اکثرا کشاورزان و دامداران شده، بلکه باعث خشم طبیعت شده است به گونه ی که جلگه سرسبز خوزستان در حال تبدیل شدن به بیابان بی آب و علف است.انتظار می رود نمایندگان استان خوزستان با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به تصویب طرح های تحقیق و تفحص از وزارت نیرو و سازمان های آب و برق و محیط زیست استان اقدام نمائید و سازمان بازرسی کشور تا حصول نتیجه نهایی و اعلام علنی آن به مردم پیگیری جدی داشته کند.