لزوم افزایش آگاهی عموم جامعه و مسئولین از اختلال اتیسم

روح الله فتح آبادی : در آستانه ی هزاره ی سوم میلادی، که عصر دانایی وانفجار اطلاعات نامیده شده است ،تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان استثنایی همچنان ارزشمندترین ،دشوارترین، ظریف ترین، وپیچیده ترین امور قلمداد می شود. در این میان ابتلای کودک به اختلال اتیسم ساختار وکارکرد نظام خانواده را به هم می بزند ودر نقش […]

روح الله فتح آبادی : در آستانه ی هزاره ی سوم میلادی، که عصر دانایی وانفجار اطلاعات نامیده شده است ،تعلیم وتربیت کودکان ونوجوانان استثنایی همچنان ارزشمندترین ،دشوارترین، ظریف ترین، وپیچیده ترین امور قلمداد می شود.

در این میان ابتلای کودک به اختلال اتیسم ساختار وکارکرد نظام خانواده را به هم می بزند ودر نقش های اعضای خانواده، به خصوص والدین تعارض هایی به وجودمی آورد. این تعارض ها سلامت روان والدین را به خطر می بیندازد.این اختلال باعث می شودکه سازگاری والدین با مشکلات فرزندشان به کندی صورت بگیرد وگاهی فرایتد سازگاری با تثبیت در مراحل اولیه مثل اجتناب از پذیرفتن واقعیت، احساس در ماندگی، نا امیدی، ناباوری، غم واندوه طولانی شودکه این امر حتی می تواندبه ارتباط بین فردی والدین وفرزاندان عادی(خواهران وبرادران کودکان مبتلابه اختلال اتیسم) آسیب برساند.

باتوجه به گزارش های جدید از میزان شیوع این اختلال، درحال حاضر،میزان شیوع اختلال اتیسم بیش از یک درصد تخمین زده شده است که این مطلب گویای افزایش روزافزون میزان شیوع این اختلال می باشد. این افزایش شیوع هشداری است برای آگاه سازی جامعه در رابطه با این اختلال وراهبردهای سازگاری آن.

متخصصان ودرمانگران اتیسم معتقدند که هر چه مداخلات زودتر باشد، اثر بخشی آن بیشتر خواهد شد. مداخله زود هنگام،زمانی اتفاق می افتدکه تشخیص زود هنگام می باشد.وتشخیص زودهنگام زمانی اتفاق می افتد که عموم جامعه وبه خصوص خانواده ها نسبت به نشانه های این اختلال آگاهی داشته باشندتا بتوانند در زمان مشکوک شدن به این اختلال در فرزندشان به کلینیک های روانپزشکی وروانشناسی مراجعه نمایند واگر فرزندشان تشخیص اتیسم گرفت بی درنگ مداخلات روشروع کنند.

از آن جایی یکی از مهم ترین کاستی های موجود در جامعه ی ما علاوه بر فقدان آگاهی عموم جامعه نسبت به افراد مبتلا به اختلال اتیسم، کمبود منابع علمی وتایید شده در مورد روش های درمانی این افراد است.آگاهی سازی جامعه در مورد اتیسم، نشانه های آن وروش های تشخیص آن امری حیاتی وضروری است چرا که اگر این اختلال هرچه دیرتر تشخیص داده شود اثر گذاری منفی آن بر ساختار خانواده وهمچنین جامعه بیشتر می باشد.باتوجه به مطالب ارائه شده در رابطه با اهمیت آگاهی جامعه نسبت به اختلال واهمیت تشخیص وتوانبخشی زودهنگام این اختلال باسته است که مسئولین کشوری هرچه زودتر بستر را برای متخصصان وپژوهشگران اتیسم برای افزایش آگاهی وشناخت جامعه درمورداین اختلال فراهم آورند.

 

**دانشجوی دکتری روانشناسی