معادله عشق

سعید حمیدیان مقدم : چه دل ها که به کمند ابروان صید نشده و چه ناله ها که از پس عشق زیبا رویان قلب ها نسوزانده . یکی کشور به کشور به خال لبی بخشیده و دیگری به خماری چشمی مجنون شده سر به کوه و بیابان نهاده. همه این نی ناله ها و سروده […]

سعید حمیدیان مقدم : چه دل ها که به کمند ابروان صید نشده و چه ناله ها که از پس عشق زیبا رویان قلب ها نسوزانده . یکی کشور به کشور به خال لبی بخشیده و دیگری به خماری چشمی مجنون شده سر به کوه و بیابان نهاده. همه این نی ناله ها و سروده ها به ظاهر پوستینی به عمق یک میلیمتر است . اگر این بشره یک میلیمتری برداشته شود و زیر پوست دل روبایان عیان شود نه فقط از دهشت آن عاشقان به تاخت می گریزد بلکه معشوقان هم وحشت زده سر به جنون می گذارند. عمق عشق به وسعت بارگاه الهی است. نشو از نی ، کان نوای بی نواست ، بشنو از دل کان حریم کبریاست. آن چه در خیابان ها با چشم ها دیده می شود هوس است زیرا که عشق در ساحت قدسی با دل دیده می شود. شاید برای همین از عشق زنبور به گل عسل می تراود و از حرص مگس به نجاست ،کثافت می جهد. پاک فقط با پاک و کثافت فقط با کثافت . این معادله عشق است.