با شکوه ترین تجمع در اهواز !

علی عبدالخانی : زبان در وصف این جمعیت عاجز می شود و بیان نیز متحیر.همه آمده بودند از کوچک و بزرگ، خانم و آقا و کودک، آمده اند برغم تفاوت در برداشتها و دیدگاهها.برای شخصیتی آمده اند که مهمترین مشخصه اش تواضع و فروتنی و عشق به مردم بود.برای وداع با شخصی امده اند که […]

علی عبدالخانی : زبان در وصف این جمعیت عاجز می شود و بیان نیز متحیر.همه آمده بودند از کوچک و بزرگ، خانم و آقا و کودک، آمده اند برغم تفاوت در برداشتها و دیدگاهها.برای شخصیتی آمده اند که مهمترین مشخصه اش تواضع و فروتنی و عشق به مردم بود.برای وداع با شخصی امده اند که در روزگار مرزبندیها در مرز مردم محروم باقی ماند و آنان را به رفاه و مکنت و شوکت ناشی از قدرت نفروخت.برای کسی آمده اند که در دوران محنت و مصیبت او را یاور و جزیی از خود می دیدند.

عده ای با رجوع به گذشته ی ذهنی خود تجمع امروز اهواز را بزرگترین تجمع تاریخ معاصر تلقی کرده اند.اما چرا همه ی احاد مردم سیل وار به وداع مردی به نام حاج قاسم شتافته اند؟شاید پاسخ به این سئوال در یک جمله خلاصه بشود و آن اینکه: همه آمدند زیرا این آمدن برخواسته از ضمیر و وجدان بدون غل و غش و صادقانه ی اکثریت کسانی است که حاضر شدند.حضور با شکوه و منحصر به فرد امروز اهواز ثابت می کند که مردم بدون نیاز به بخشنامه و امر و تکلیف و به صرف اینکه مسئول از جنس مردم و برای مردم باشد، اینگونه می آیند و به مردی که در او محاسن فراوان می دیدند ادای احترام می کنند.و سخن آخر اینکه حاج قاسم لیاقت چنین حضور و احترامی را دارد. یادش گرامی باد.