فرود اضطراری فوکر ۱۰۰ هواپیمایی ایران‌ایر در فرودگاه اردبیل

فرود اضطراری فوکر ۱۰۰ هواپیمایی ایران‌ایر در فرودگاه اردبیل/ مسافرین به تبریز منتقل شدند.مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل از فرود اضطراری فوکر۱۰۰ هواپیمایی ایران ایر در فرودگاه اردبیل خبر داد و گفت: مسافرین این پرواز با استفاده از اتوبوس راهی تبریز شدند.

فرود اضطراری فوکر ۱۰۰ هواپیمایی ایران‌ایر در فرودگاه اردبیل/ مسافرین به تبریز منتقل شدند.مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل از فرود اضطراری فوکر۱۰۰ هواپیمایی ایران ایر در فرودگاه اردبیل خبر داد و گفت: مسافرین این پرواز با استفاده از اتوبوس راهی تبریز شدند.