بررسی وضعیت امکانات و آمادگی نیروهای اورژانس و بیمارستان های خوزستان در آخرین چهارشنبه سال

وضعیت امکانات و آمادگی نیروهای اورژانس و بیمارستان های خوزستان در آخرین چهارشنبه سال با حضور فرماندار اهواز بررسی شد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان، مسعود فلاحی فرماندار اهواز، رضا امینی شهردار اهواز صبح سه شنبه برای پیگیری آخرین اقدامات انجام شده فوریت های پزشکی، تجهیزات […]

وضعیت امکانات و آمادگی نیروهای اورژانس و بیمارستان های خوزستان در آخرین چهارشنبه سال با حضور فرماندار اهواز بررسی شد.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، محمد خانچی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان، مسعود فلاحی فرماندار اهواز، رضا امینی شهردار اهواز صبح سه شنبه برای پیگیری آخرین اقدامات انجام شده فوریت های پزشکی، تجهیزات و وضعیت بیمارستان ها و همچنین آمادگی نیروها در آخرین چهارشنبه سال از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بازدید کردند.